Strona główna
Aktualności

Aktualności

08
10.2012
Opłaty półkowe znów odzyskane!

              Wertus Profesjonalna Windykacja osiągnęła kolejny sukces w sporze o odzyskanie opłat półkowych. Nasz klient – jedna ze Spółdzielni mleczarskich pozwała trzy sieci handlowe: Selgros, Carrefour oraz InterMarche o nielegalne pobieranie opłat za usługi marketingowe i promocyjne  i inne kwalifikujące się do powszechnie stosowanej nazwy- opłat półkowych.

Sąd Okręgowy w Poznaniu w sprawie przeciwko sieci Selgros w dniu 9 maja 2012 r. wydał wyrok, którym zasądził na rzecz naszego Klienta kwotę pobraną przez Selgros Sp. z o.o. tytułem zwrotu opłat za usługi marketingowe. W dniu 12 września 2012 roku Sąd Apelacyjny w Poznaniu oddalił w całości apelację wniesioną przez Selgros i stwierdził m.in. że Selgros pobierając tego rodzaju opłaty naruszył przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Z siecią Carrefour przed Sądem Okręgowym dla Warszawy Pragi została podpisana ugoda, na mocy której nasz klient otrzymał odszkodowanie w związku z pobraniem przez tą sieć handlową opłat za usługi marketingowe, usługi reklamowe, budżet trade marketing, usługę marketingową związaną z otwarciem hipermarketu, usługi marketingowej dotyczącej intensyfikacji wzajemnych obrotów w zamian za wynagrodzenie  w formie bonusu.

Podobna sytuacja miała miejsce w kwestii sporu z siecią InterMarche, gdzie przed Sądem Rejonowym Poznań Stare Miasto w Poznaniu zawarto ugodę już na etapie postepowania pojednawczego wszczętego na skutek zawezwania do próby ugodowej. Spółka SCA PR Polska, która jest właścicielem sieci Intermarche zapłaciła naszemu klientowi odszkodowanie z tytułu pobrania opłat za usługi marketingowe, bonus od obrotu zgodny z umową handlową, usługi w zakresie marketingu, usługi w zakresie marketingu i promocji.

                Powyżej opisane sukcesy najlepiej przekonują o sensowności starania się o odzyskanie opłat półkowych. Nie dosyć, że dostawca dzięki temu uzyskuje wymierne korzyści finansowe to przyczynia się do walki o zmianę polityki współpracy sieci handlowych z dostawcami. Część sieci handlowych dąży do ugodowego rozwiązania sporu i kontynuowania współpracy z dostawcami w sposób, który nie narusza obowiązującego prawa i jest zgodna z naturą umowy sprzedaży czy dostawy, gdzie to odbiorca, a nie dostawca, jest zobowiązany do zapłaty za dostarczony towar.

Odzyskujący opłaty półkowe często mają obawy, że wejście na drogę sądowa z sieciami handlowymi może się wiązać się z koniecznością rozwiązania współpracy z innymi sieciami. Jednak owe obawy nie są zasadne, gdyż niektórzy z naszych klientów kontynuuje współpracę nawet z tymi sieciami, które zwróciły im pobrane w toku wcześniejszej opłaty półkowe.

 

 

 

 

 

 

 

 
05
10.2012
Chcesz odzyskać opłaty półkowe? Dowiedz się więcej

Jesteś dostawcą towaru do sieci handlowych, ale współpraca nie układa się tak jak oczekiwałeś, chcesz rozwiązać umowę lub już to zrobiłeś, pomyśl o odzyskaniu opłat półkowych. Jeśli sieć, z która współpracowałeś pobierała od ciebie opłaty z tytułu:

 • Usługi marketingowe
 • Opłaty za wejście
 • Opłaty za obecność towarów
 • Konsultacje
 • Gazetka reklamowa
 • Konsultacje
 • Nowe hipermarkety/ nowe supermarkety
 • Budżet promocyjny
 • Ekspozycja towaru
 • Karta urodzinowa
 • Bonus specjalny
 • Bonus od obrotów
 • Edycja folderu promocyjnego
 • Wyprzedaż artykułów konkurencji
 • Wprowadzanie nowego asortymentu
 • Rabat potransakcyjny
 • Usługi logistyczne
 • Wynajem końca półki
 • Usługi promocyjne
 • Opieka asortymentowa
 • Usługi CRM

Chcesz odzyskać te opłaty, jest ogromna szansa na realizację Twoich planów.

„ Opłaty półkowe a prawo”

W 2002 roku zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993r. zaczęła obowiązywać ustawa umożliwiającą dostawcom odzyskanie nieuczciwie pobranych pieniędzy za promocję ich towarów na półkach super – bądź hiper – marketów.

Pieniądze te potocznie zostały nazwane opłatami półkowymi gdyż ich istotę stanowi zjawisko często obowiązujące przy rozpoczęciu współpracy z sieciami handlowymi, tzw. „Opłata za wejście do sklepu”.

W umowach z sieciami handlowymi stosowane jest również wiele innych określeń – ich pobieżny wykaz znajdziesz powyżej.

Mimo regulacji prawa w kwestii pobierania opłat półkowych i działania sądów, większa część sieci handlowych wciąż pobiera opłaty w różnych formach. Producenci, dostawcy nie sprzeciwiają się owym procedurom, gdyż odmowa zapłaty opłaty półkowej mogłaby oznaczać dla nich zakończenie współpracy z dystrybutorem. Mniejszą stratą ekonomiczną jest płacenie opłat półkowych niż zerwanie współpracy z siecią handlową. Dotyczy to także możliwości wytoczenia powództwa przez dostawcę w trakcie współpracy stron, gdyż konsekwencją byłoby natychmiastowe zerwanie umowy przez odbiorcę.

Do sporów sadowych dochodzi najczęściej po zakończeniu współpracy, po zerwaniu współpracy przez sieć albo jej likwidacji, tj. w sytuacji, w której dostawca „nie ma nic do stracenia” i stara się o zwrot pobranych opłat na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 5 uznk., tj. w trybie „wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na zasadach ogólnych”.

Ile mamy czasu na wystąpienie o zwrot opłat półkowych? Jak prezentuje się kwestia przedawnienia?

Mimo, iż praktyka sądów jest zróżnicowana to można spokojnie założyć, że o zwrot opłat można wystąpić w ciągu 3 lat od chwili ich pobrania przez sieć handlową. Data pobrania to zwykle data potracenia opłaty z Twoich należności – daty, od której uważa sieć, że Twoje należności są mniejsze.

 Trzyletni termin wynika z art. 20 uznk:

Art. 20. Roszczenia z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji ulęgają przedawnieniu z upływem lat trzech. Bieg przedawnienia rozpoczyna się oddzielnie, co do każdego naruszenia. Przepis art. 442 Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio.

Odzyskanie opłat półkowych wnioskuję na podstawie:

Pobieranie opłat półkowych jest czynem nieuczciwej konkurencji, w konsekwencji z art. 18 ust. 1 pkt.5 uznk można uzyskać zwrot tych opłat:

Art. 18.1. W razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony może żądać:[…]5)wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na zasadach ogólnych

Sady stosują również art. 58§ 2 , art. 353¹ k.c., art. 405 k.c., art. 409 i 410 k.c. lub art. 415 k.c. Wybór podstawy prawnej nie ma większego praktycznego znaczenia dla dostawcy, co nie wyklucza konieczności fachowego przygotowania pozwu.

Czy podjecie kroków zmierzających do odzyskania opłat półkowych unieważnia umowę z sieciami handlowymi, czy muszę zwrócić pieniądze za sprzedane towary?

Nie. Opłaty półkowe są traktowane przez sądy, jako nielegalny element umowy pomiędzy dostawcą a odbiorcą, co nie unieważnia całości umowy.

Czy podpisanie umowy tzw. Marketingowej lub świadczenia usługi uniemożliwia  zwrot opłat?

W ogromnej większości wypadków nie uniemożliwia. Wg prawa, Twoja zgoda na czyn nieuczciwej konkurencji nie powoduje jego legalności. Prawo w zakresie opłat półkowych ma pierwszeństwo nad umowami zawartymi z sieciami handlowymi.

Stosunek sądów do tzw. Umów marketingowych i usług świadczonych przez odbiorców najczęściej jest mocno sceptyczny. W orzeczeniach sądowych stwierdzono, że korzystanie z „ usług” przez dostawców jest tylko formą pobierania nielegalnych opłat przez sieci handlowe.

Jak wysokie są koszty sądowe od sprawy o zwrot opłat półkowych?

Opłata sądowa wynosi 5% od podstawowej należności dochodzonej w sprawie bez odsetek. Gdy sprawa jest rozstrzygnięta na rzecz wierzyciela tj. Dostawcy, sądy zazwyczaj zasądzają zwrot tej opłaty przez Twojego przeciwnika. Sady również zazwyczaj zasądzają zwrot kosztów pomocy prawnej dla strony wygrywającej od strony przegrywającej, ale w wysokości ograniczonej ustawowo.

Ustawa o kosztach sadowych w sprawach cywilnych:

Art. 13. Opłatę stosunkową pobiera się w sprawach o prawa majątkowe; wynosi ona 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskrzenia, jednak nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100 000 złotych.

Czy mogę ubiegać się o odzyskanie odsetek od opłat? Jeśli tak to, od jakiego terminu są wyliczane?

Tak, można odzyskać również odsetki od opłat półkowych. Decyzje sądów, od jakiego terminu są one wyliczone są rożne – niektóre sądy  liczą od daty waszego wezwania do zwrotu opłat, niektóre od daty potrącenia. Warto powalczyć o odsetki gdyż obecnie odsetki ustawowe wynoszą 13% w skali rocznej, zatem może to być naprawdę spora kwota.

Jak mam się przygotować do sprawy, jakie dowody mam zaprezentować w sądzie?

Pozew należy przygotować profesjonalnie na podstawie wszelkich dokumentów stwierdzających pobieranie opłat półkowych przez sieć handlową. Sądy, które na ogół są sceptycznie ustosunkowane do opłat pobieranych od dostawców generalnie przychylają się do racji powoda.

Najczęściej to sieć z trudem próbuje udowodniać legalności swoich procedur w kwestii pobieranych opłat.

W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości służymy pomocą. Konsultacje wstępne w kwestii odzyskiwania opłat są bezpłatne. Nasze wynagrodzenie jest zróżnicowane i zależy od potrzeba klientów w całej Polsce.

Jeśli sieć handlowa pobrała od Państwa tzw. opłaty „półkowe" i są Państwo zainteresowani odzyskaniem tych pieniędzy to informujemy, że spółka WERTUS Profesjonalna Windykacja oferuje swoje usługi zarówno na etapie przedsądowym jak i podczas dochodzenia roszczeń przed sądem.

Posiadamy bogate doświadczenie w tej dziedzinie i wszystkie sprawy, które prowadziliśmy zakończyły się sukcesem dostawców.

 

 

 

 
 
30
06.2012
Nowa strona internetowa

Wertus Profesjonalna Windykacja świadczy swoje usługi już od 3 lat, naszą działalność rozpoczęliśmy w 2009. W związku z dużym zainteresowaniem ze strony klientów naszą ofertą obecnie zmierzamy do rozwoju zakresu naszych usług.

W związku z tym powstała nowa strona internetowa, która mają Państwo okazję oglądać a która to prezentuje nasza firmę i ofertę usług w sposób pełniejszy i bardziej przejrzysty.

Ufamy, że owa prezentacja przyczyni się do jeszcze większego zainteresowania współpracą z firmą Wertus Profesjonalna Windykacja.

 

Skontaktuj się z nami!

e-mail:
biuro@wertus-windykacja.pl

telefon:
+48 41 301 00 38

fax:
+48 41 301 00 29