Strona główna
Oferta
Zakup wierzytelności

Zakup wierzytelności

Wertus Windykacja i Restrukturyzacja Sp. z o.o. skupuje wierzytelności pochodzące z obrotu gospodarczego na podstawie Umowy Przelewu Wierzytelności (cesji). W ramach umowy nasza firma przejmuje całą wierzytelność wraz ze wszystkimi związanymi z nią prawami. Wierzytelności podlegające sprzedaży mogą wynikać z różnych tytułów i być w różny sposób udokumentowane.

Jakie korzyści maja Państwo ze sprzedaży wierzytelności?

 • Szybkie uzyskanie gotówki
 • Redukcja zobowiązań podatkowych, zaliczając stratę na sprzedaży w koszty działalności
 • Brak kosztów windykacji. Jedynym kosztem, jaki Państwo ponoszą, jest uzgodnione dyskonto.
 • Likwidacja ryzyka związanego z postępowaniem sądowym, egzekucyjnym lub polubownym,
 • Poprawa płynności finansowej, uzyskując dodatkowe środki finansowe ze sprzedaży
 • Likwidacja ryzyka niewypłacalności lub bankructwa dłużnika w trakcie dochodzenia należności
 • Poprawa wyników finansowych, dzięki wyksięgowaniu należności i likwidacji rezerw


Przed podjęciem decyzji o zakupie wierzytelności szczegółowo analizujemy sytuację prawną i majątkową dłużnika oraz dokumenty potwierdzające istnienie wierzytelności. W przypadku pozytywnej weryfikacji przedstawiamy Państwu ofertę cenową i proponujemy zawarcie umowy sprzedaży. 

Jakie wierzytelności skupujemy?

 • Takie, których termin zapłaty już minął , przy czym nie mogą być one przedawnione
 • Takie, których termin zapłaty nastąpi w przyszłości i jest ściśle określony w dokumencie stwierdzającym powstanie zobowiązania.
 • Składających się z pakietu minimum kilkudziesięciu należności podmiotów gospodarczych lub kilkuset wierzytelności osób fizycznych

Ważne by spełniały także następujące warunki:

 • nieobciążone prawami osób trzecich, bądź zajęte przez organ egzekucyjny;
 • cesja nie może sprzeciwiać się zastrzeżeniom umownym, bądź ustawie.
 • bezsporne, gdzie dłużnik nie podważa zasadności roszczenia
 • wolne od wszelkich postępowań sądowych, w tym upadłościowego lub układowego

Usługę zakupu wierzytelności proponujemy przede wszystkim firmom, które:

 • mają obawy co do ryzyka postępowanie sądowego
 • potrzebują pilnie zamrożonego w niezapłaconych fakturach kapitału
 • nie są w stanie wyegzekwować samodzielnie swoich pieniędzy

Dokumenty, których potrzebujemy aby przygotować indywidualną ofertę zakupu wierzytelności to:

 • podstawowe dokumenty Klienta i dłużnika, tj. KRS, NIP, REGON aktualne w dacie zaistnienia roszczenia oraz bieżące
 • podstawa prawna, z której wynika roszczenie (umowa, zamówienie, etc.)
 • faktury dotyczące roszczenia
 • dokumenty księgowe potwierdzające saldo lub uznanie długu
 • dowody wykonania usługi, z których wynika roszczenie
 • pełna korespondencja dotycząca roszczenia
 • opis dłużnika


Ceny zakupu wierzytelności są uzależnione między innymi od przeterminowania wierzytelności, zabezpieczenia wierzytelności , stanu majątkowego dłużnika,.

Każdą wierzytelność wyceniamy indywidualnie.

Wypełnij formularz zgłoszenia wierzytelności do sprzedaży.  

  Wróć do góry

Skontaktuj się z nami!

e-mail:
biuro@wertus-windykacja.pl

telefon:
+48 41 301 00 38

fax:
+48 41 301 00 29