MEDIACJE

WERTUS Windykacja i Restrukturyzacja Sp. z o.o. oferuje usługi z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych, cywilnych i pracy. Udział wykwalifikowanego, bezstronnego mediatora umożliwi skonfliktowanym stronom nawiązanie dialogu, sprecyzowanie własnych oczekiwań i pomoże w osiągnięciu jak najlepszego rozwiązania dla każdej ze stron. 

Mediacja oferuje rozwiązania kompromisowe, satysfakcjonujące obie strony konfliktu. Jest to niewątpliwie skuteczna metoda rozwiązywania sporów. Cechuje się wieloma zaletami:

  • Jest poufna– uczestników obowiązuje zachowanie tajemnicy, co daje poczucie bezpieczeństwa,
  • Jest dobrowolna– strony dobrowolnie wyrażają zgodę na udział w mediacjach, co daje poczucie kierowania sytuacją,
  • Jest bezstronna– strony w mediacjach mają równe prawa, a mediator nie opowiada się za racjami żadnej ze stron,
  • Jest neutralna– strony przy pomocy mediatora samodzielnie wypracowują rozwiązanie sporu,
  • Jest skuteczna– wysoka skuteczność realizacji postanowień ugody mediacyjnej, ponieważ to strony same wypracowały satysfakcjonujące porozumienie,
  • Jest przyjazna– duże prawdopodobieństwo utrzymania przez strony dobrych relacji po zakończeniu mediacji,
  • Jest tania– uczestnicy nie ponoszą kosztów sądowych i zaangażowania się w cały proces sądowy,
  • Jest szybka- osiągnięcie porozumienia następuje zazwyczaj po 2-4 posiedzeniach z udziałem stron.