UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Jesteś zadłużony, niewypłacalny, nie masz pieniędzy na spłatę kredytów i zaciągniętych pożyczek? Dopadła Cię depresja? Zaciągasz kolejne pożyczki, by spłacić poprzednie?

Powiedz STOP obecnej sytuacji! Złóż wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej i zacznij od nowa. W Polsce upadłość konsumencka osób fizycznych jest możliwa i praktycznie osiągalna dla każdego niewypłacalnego konsumenta.

Zespół Wertus Windykacja i Restrukturyzacja Sp. z o.o. pomoże Ci pozbyć się długów i stanąć na nogi. U nas uzyskasz niezbędną pomoc, porady i wsparcie. Krok po kroku przeprowadzimy Cię przez proces upadłości konsumenckiej. Przeanalizujemy Twoją sytuację i dokumentację. Napiszemy dla Ciebie wniosek o ogłoszenie upadłości oraz pomożemy Ci skompletować niezbędne dokumenty. Rzetelne sporządzenie wniosku o ogłoszenie bankructwa jest niezwykle ważne. Jeśli mieszkasz w Kielcach lub okolicach i chcesz ogłosić upadłość konsumencką skorzystaj z naszej pomocy i umów się już dziś na pierwszą darmową poradę.

Upadłość konsumencka – najczęściej zadawane pytania.

Upadłość konsumencka to możliwość umorzenia lub zredukowania długów osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Celem postępowania upadłościowego oprócz wymienionego wyżej oddłużenia konsumenta jest także zaspokojenie jego wierzycieli w jak największym stopniu.

Możliwość ogłoszenia upadłości przysługuje każdemu dłużnikowi, który jest niewypłacalny, tzn. nie jest w stanie spłacić wymagalnych wierzytelności, czyli nie ma pieniędzy na jednoczesny zakup środków codziennego użytku oraz spłatę zaciągniętych pożyczek. Przy czym utrata zdolności regulowania swoich długów musi mieć charakter trwały, a nie przejściowy.

Aby ogłosić upadłość konsumencką należy złożyć do Sądu wniosek o ogłoszenie upadłości na urzędowym formularzu. Wniosek składa się do Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania dłużnika. Wniosek o ogłoszeniu upadłości powinien być dobrze udokumentowany i opisany. Należy w uzasadnieniu wskazać i wyjaśnić wszystkie okoliczności, które uzasadniają niezawinioną niewypłacalność dłużnika.

Koszt opłaty sądowej od wniosku o ogłoszenie upadłości jest symboliczna i wynosi 30 zł. Opłatę można uiścić w kasie Sądu bądź na rachunek bankowy Sądu. Potwierdzenie uiszczenia opłaty dłużnik załącza do wniosku o ogłoszenie upadłości. Wszelkie dalsze koszty postępowania upadłościowego pokrywane są z masy upadłości. W przypadku, gdy majątek dłużnika nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania albo w masie upadłości brak jest środków na ich pokrycie, koszty te pokrywa tymczasowo Skarb Państwa.

Po złożeniu przez dłużnika do Sądu wniosku o ogłoszenie upadłości Sąd bada, czy dłużnik (wnioskodawca) spełnia warunki do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Jeśli wniosek zostanie przez Sąd oceniony pozytywnie, Sąd wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenta. Może to się odbyć po przeprowadzeniu rozprawy lub na posiedzeniu niejawnym bez udziału dłużnika. Jeśli Sąd zdecyduje się na przeprowadzenie rozprawy, dłużnik musi się na nią stawić i złożyć zeznania.

Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, która ubiega się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie musi posiadać jakiegokolwiek majątku. Jeżeli Syndyk uzna, że brak jest majątku podlegającego likwidacji, po prostu nie dokonuje jego sprzedaży. Brak majątku nie jest więc przeszkodą w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.

Z dniem ogłoszenia upadłości konsumenckiej Syndyk (wyznaczony przez Sąd) przejmuje od upadłego konsumenta zarząd nad jego całym majątkiem, zabezpiecza go i przystępuje do jego likwidacji (sprzedaży). Uzyskane ze sprzedaży majątku dłużnika pieniądze Syndyk dzieli między wierzycieli upadłego. Syndyk zawiadamia i informuje wierzycieli, banki, komorników i inne instytucje o toczącym się postępowaniu upadłościowym konsumenta oraz wzywa do zgłaszania wierzytelności w stosunku do upadłego.

Upadłość konsumencka trwa zwykle od kilku do kilkunastu miesięcy. Czas ten obejmuje: złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej oraz likwidację majątku upadłego aż do umorzenia długów bądź ustalenia planu spłaty wierzycieli. To jak długo trwa upadłość konsumencka zależy też od wielu czynników: pracy Sądu, sprawności działań Syndyka, współpracy upadłego z Syndykiem, ilości wierzycieli, ilości i wielkości składników majątku dłużnika, które Syndyk musi sprzedać. Natomiast, jeśli zostanie ustalony plan spłaty wierzycieli, to najczęściej określony jest on na okres 3 lat.

Korzyści jest bardzo wiele. W pierwszej kolejności należy wymienić:

  1. zatrzymanie naliczania odsetek od długów,
  2. umorzenie prowadzonych przez Komorników postępowań egzekucyjnych,
  3. zawieszenie działań windykacyjnych i przedsądowych,

A następnie:

  1. możliwości zawarcia układu (ugody) z wierzycielami,
  2. spłata tylko części długów w ratach w ramach ustalonego planu spłaty przy uwzględnieniu sytuacji finansowej i osobistej dłużnika,
  3. lub całkowite umorzenie długów konsumenta, który nie ma zdolności do wykonania jakiejkolwiek spłaty,
  4. anulowanie wszystkich wpisów w rejestrach dłużników,

I co najważniejsze:

  1. odzyskanie spokoju psychicznego potrzebnego każdemu dłużnikowi.
  2. szansa na nowe życie – bez długów.

 

Jeśli upadły mieszka w lokalu komunalnym nie traci do niego prawa, ponieważ nie jest on jego własnością. Jeżeli natomiast jest właścicielem mieszkania lub domu jednorodzinnego to Syndyk podejmie działania zmierzające do jego sprzedaży. Jednak jest zapewniona pewna ochrona dla dłużnika. Z sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości Syndyk wydziela upadłemu kwotę pieniężną odpowiadającą przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego za okres od 12 do nawet 24 miesięcy.

Rzeczy codziennego użytku, takie jak telefon, komputer, niezbędny sprzęt AGD, jak również wyposażenie mieszkania, czyli przedmioty niezbędne do funkcjonowania dłużnika nie podlegają likwidacji i sprzedaży przez Syndyka.

Postępowanie upadłościowe w sprawach konsumenckich jest prowadzone także wówczas, gdy dłużnik ma tylko jednego wierzyciela np. z tytułu jednej umowy kredytowej z bankiem.

Tak, małżonkowie mogą złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w tym samym czasie, jednak w dwóch odrębnych wnioskach. Zwykle Sądy łączą sprawy małżonków do wspólnego rozpoznania, co oznacza, iż wyznaczają dla małżonków tego samego Syndyka, ale może zdarzyć się również tak, że dla jednego z małżonków zostanie powołany inny Syndyk.

Gdy w stosunku do jednego z małżonków ogłoszona jest upadłość konsumencka, majątek wspólny wchodzi do masy upadłości w całości i będzie sprzedany przez Syndyka na pokrycie długów, tak jak w sytuacji majątku osobistego upadłego. Natomiast majątek osobisty małżonka upadłego nie wchodzi do masy upadłości i drugi z małżonków może nim samodzielnie zarządzać. Składnikiem majątku osobistego są m.in. rzeczy nabyte przez jednego z małżonków przez dziedziczenie, a zatem odziedziczone przez małżonka upadłego, np. mieszkanie nie będzie przedmiotem zainteresowania Syndyka.