WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Jeżeli:

 • Twoja firma ma problem z nieuczciwymi kontrahentami,
 • Bezskutecznie szukasz fachowej firmy windykacyjnej,
 • Brak Ci czasu na odzyskanie zaległych należności…

…Wertus Windykacja i Restrukturyzacja jest właśnie dla Ciebie!

Windykacja należności to najlepszy sposób na poprawę kondycji finansowej Twojej firmy.

W obecnym czasie, w dobie koronawirusa, kiedy firmy muszą zmienić sposób funkcjonowania, część Klientów przestaje płacić oraz następuje spowolnienie gospodarki – skuteczna windykacja należności jest niezbędna by uchronić Twoją firmę od kryzysu.

Ściąganie długów od osób prywatnych, windykacja faktur w obrocie gospodarczym, windykacja na koszt dłużnika to tematy, które nie są nam obce. Przyjmujemy sprawy rożnego rodzaju zarówno od osób fizycznych jak
i przedsiębiorstw, obsługujemy Klientów na terenie całej Polski, szukamy dłużników w Niemczech, w Holandii, w Anglii.

Cennik usług windykacyjnych jest zindywidualizowany, na podstawie otrzymanych dokumentów, bezpłatnie przeprowadzamy analizę sprawy, określamy czy skuteczna windykacja długów jest możliwa i ile potrwa. Z naszego doświadczenia wynika, że prawdopodobieństwo odzyskania długu maleje wraz z opóźnieniem podjęcia decyzji o przekazaniu długu do windykacji i podjęcia efektywnych działań.

W odpowiedzi na ciągle rosnące potrzeby i wymagania Klientów wyszliśmy naprzeciw, gwarantując cały pakiet usług i narzędzi obejmujących wszystkie etapy windykacji, takie jak:

 • windykacja polubowna ( miękka),
 • windykacja sądowa (prawna),
 • windykacje komornicze.

Nie jest nam obca windykacja od osób prywatnych, windykacja zagraniczna, korporacyjna oraz alimentów.

Przyjmując zlecone nam sprawy nie pobieramy opłat wstępnych. Wiemy, z założenia, że nasi Klienci są nierzadko poszkodowani faktem braku zapłaty przez dłużnika, dlatego staramy się minimalizować koszty windykacji.

Wynagrodzenie pobieramy wyłącznie za rezultat– bez żadnych stałych, zryczałtowanych, czy ukrytych kosztów obsługi, kredytujemy także koszty zastępstwa procesowego.

Jak działamy w praktyce? Kroki przy przyjęciu zlecenia:
1. Otrzymujemy od Klienta, dokumenty do sprawy, dane teleadresowe dłużnika
2. Przeprowadzamy wywiad gospodarczy, badamy kwestie przedawnionego długu.
3. Na podstawie uzyskanych informacji biuro windykacji określa stawkę prowizji.
4. Następuje windykacja polubowna czyli bezpośrednia rozmowa z dłużnikiem przez telefon, maila i inne drogi komunikacji mająca na celu nakłonienie go do dobrowolnej spłaty długu.

Statystycznie 30% spraw prowadzonych przez WERTUS na tym etapie kończy się skutecznym ściągnięciem długu.

Dalsze kroki są zależne od efektów windykacji polubownej i mogą, lecz nie muszą następować:
5. Postępowanie sądowe w celu uzyskania tytułu wykonawczego
6. Rozpoznanie majątku dłużnika
7. Egzekucja komornicza, twarda.
8. Wyegzekwowanie należności od dłużnika

Staramy się stosować obciążenie dłużnika kosztami windykacji, co powoduje, że koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego musi uiścić dłużnik.

Gwarantujemy, że zlecając nam windykację należności, można liczyć na rzetelną obsługę prawną, skuteczne metody windykacji, a w efekcie szybkie odzyskanie wierzytelności bez ponoszenia dużych nakładów finansowych.

Windykacja należności – najczęściej zadawane pytania

Windykacja należności –  to szereg działań prawnych i procesowych, wykonywanych w celu zmotywowanie dłużnika do spłacenia zobowiązania, odzyskania długu, który zaciągnął u wierzyciela. Jeśli dłużnik nie podejmuje z Tobą kontaktu i nie próbuje „się dogadać” powinieneś jak najszybciej rozpocząć windykację należności.

Profesjonalna firma windykacyjna zanim rozpocznie proces windykacji powinna najpierw zbadać sytuację dłużnika, określić czy jest wypłacalny, ocenić realną szanse na odzyskanie należności.

Firma windykacyjna posiada podobne uprawnienia jak wierzyciel, na etapie windykacji polubownej może przeprowadzić następujące czynności:

 • skontaktowaniu się z dłużnikiem (telefoniczne, mailowe, listowne, sms-owe),
 • zaaranżowaniu bezpośredniego spotkania,
 • przedstawieniu osobie zadłużonej konsekwencji związanych z niepłaceniem należności,
 • korzystaniu z biura informacji gospodarczej oraz informować o zamiarze wpisania kontrahenta do rejestru dłużników
 • windykator terenowy może również dostarczyć dłużnikowi korespondencję
 • prowadzić mediacje w zakresie spłaty długu
 • zawrzeć ugodę stanowiąca zabezpieczenie interesów wierzyciela

Wszelkie inne działania egzekucyjne mogą być przeprowadzane jedynie na podstawie tytułu wykonawczego ( wyroku, nakazu zapłaty, aktu notarialnego, ugody sądowej), którego uzyskanie jest możliwe jedynie na drodze postępowania sądowego.  Natomiast   przedmioty wchodzące w skład majątku dłużnika może zająć  tylko i wyłącznie Komornika sądowy na podstawie tytułu wykonawczego.

Czego zatem windykator nie może robić względem dłużnika? Poniżej przedstawiamy listę działań.

 1. Windykator nie może wejść do mieszkania bez zgody właściciela. Jeśli windykator wchodzi do Twojego mieszkania bez pozwolenia to dopuszcza się przestępstwa naruszenia miru domowego (art. 193 kodeksu karnego);
 2. Windykator nie może dokonywać eksmisji z mieszkania. Jeśli windykator dopuszcza się względem dłużnika przemocy fizycznej może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej za naruszenie nietykalności cielesnej (art. 217 § 1 kodeksu karnego);
 3. Windykator nie może bez Twojej wyraźnej wiedzy i zgody zabierać rzeczy stanowiących Twoją własność. Jeśli windykator zabiera rzeczy znajdujące się w Twoim posiadaniu może dopuścić się przestępstwa kradzieży zwykłej, rozboju, kradzieży rozbójniczej albo wymuszenia rozbójniczego (art. 278 § 1 k.k., art. 280 § 1 k.k., art. 281 k.k., art. 282 k.k.);
 4. Windykator nie może samodzielnie dokonać zajęcia rachunku bankowego dłużnika.
 5. Windykator nie może samodzielnie dokonać zajęcia wynagrodzenia za prace dłużnika, jego emerytury czy też renty.
 6. Windykator nie może żądać od dłużnika podania jego danych osobowych pod przymusem, np. PESEL. Takie działania windykatora mogą zmierzać do pozyskania danych wrażliwych pod przymusem.

„Chcesz stracić przyjaciela, pożycz mu pieniądze”

 Tak mówi stare przysłowie, jest w tym sporo prawdy. Jednak można to zmienić, jak to zrobić, omówimy poniżej:

Udzielenie pożyczki bliskim osobom często odbywa się bez zabezpieczenia własnych interesów. Zapewne wynika to z faktu, że ufamy znajomym lub rodzinie.

W sytuacji gdy umowa nie była zawierana na piśmie, często nawet skierowanie sprawy na drogę sądową może okazać się niemożliwe – zwłaszcza gdy nie dysponujemy żadnym dowodem, który potwierdziłby fakt pożyczenia pieniędzy. Co zatem zrobić?

Jednym z takich sposobów jest uzyskanie dokumentu potwierdzającego pożyczkę może być to przelew. Pamiętajmy, by go odpowiednio zatytułować. Nie piszmy „przelew środków” czy „dla super kumpla”. Napiszmy wprost: „Pożyczka”. Takie potwierdzenie sprawi, że będziemy mieli większe szanse na odzyskanie długu.

Jeśli zaś pieniądze przekazywaliśmy osobiście i nie mamy żadnego potwierdzenia, uzyskajmy je w inny sposób.

Trzeba spróbować uzyskać jakiekolwiek potwierdzenie zaciągnięcia długu. Mailowo, smsem, na massangerze – wystarczy jedno zdanie, gdzie dłużnik przyznaje się do tego, że ma u nas dług. Może to być niewinne pytanie „Kiedy zwrócisz mi pożyczone ode mnie 200 zł?” lub: Kupiłeś sobie coś za te 500 zł., które ci pożyczyłem?”.

Można spróbować uzyskać pisemne potwierdzenie istnienia długu – jednak w praktyce, może to być kłopotliwe. Po pierwsze, dłużnik może nie chcieć go podpisać. Po drugie – może być nam głupio o takie potwierdzenie prosić.

Nieokreślony termin spłaty i odsetki

Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, jeżeli w zawartej umowie pożyczki nie został określony termin spłaty, wtedy dłużnik jest zobowiązany do oddania całości kwoty w ciąg

u 6 tygodni od dnia, kiedy pożyczkodawca żądać będzie zwrotu długu. Warto także zauważyć, że w tym przypadku, jeśli dłużnik nadal będzie się spóźniał z oddaniem kwoty, można żądać odsetek wynikających z tego opóźnienia.

Droga sądowa

Najlepszym rozwiązaniem w przypadku udzielenia pożyczki osobie fizycznej jest zawarcie umowy na piśmie, co pozwoli dochodzić zwrotu na drodze sądowej w przypadku nie zwrócenia długu. Ewentualnie, warto też zadbać o obecność świadków podczas udzielania pożyczki, możemy wykorzystać tez wspomniane już potwierdzenia przelewu, jeśli w tytule jasno określimy, że kwota jest przedmiotem pożyczki.

Pozew złożony do sądu pozwoli na wydanie sądowego nakazu zapłaty. Nakaz ten najczęściej wskazuje, że dłużnik musi zwrócić pożyczkę w ciągu dwóch tygodni. Gdy dłużnik nie skorzysta z wniesienia sprzeciwu, wtedy nakaz ulega uprawomocnieniu, a następnie można wszcząć na jego podstawie postępowanie egzekucyjne.

Czasem bywa, że firmę windykacyjną utożsamiamy z komornikiem, tymczasem są to dwie inne instytucje o zupełnie innych zadaniach. Czym zatem zajmują się firmy windykacyjne i w jakim celu mogą się kontaktować z zadłużonymi osobami?

Oto najważniejsze informacje.

Wezwanie do zapłaty

Zlecając windykację należności firmie windykacyjnej dajemy jej prawo do podejmowania w naszym imieniu wszelkich działań faktycznych i prawnych zmierzających do odzyskania naszych należności.

Pierwszy kontakt firmy windykacyjnej z dłużnikiem następuje zazwyczaj poprzez wezwanie do zapłaty, wysłane na piśmie za pośrednictwem poczty polskiej
z potwierdzeniem nadania listu poleconego. Jest to pismo, w którym firma windykacyjna informuje dłużnika, że to już nie wierzyciel ale jego pełnomocnik ma prawo podejmować dalsze czynności.

Istotnym jest by w wezwaniu do zapłaty precyzyjnie opisać kwotę wierzytelności, skąd wynika dług ( jakim tytułem), termin do kiedy należy uiścić należność, należy również wskazać numer rachunku bankowego wierzyciela, a także poinformować o odsetkach ustawowych za opóźnienie w spłacie.

Konsekwencje dla dłużnika

Firma windykacyjna, w odróżnieniu od wierzyciela może w szerszym stopniu wyciągnąć konsekwencje jakie poniesie dłużnik nie wywiązując się ze spłaty. A są to: wpisanie dłużnika do rejestrów długów ( np. BIG, KRD, BIK), rozpoczęcie postępowania sądowego i egzekucyjnego, co na pewno zwiększy znacznie kwotę długu.

Negocjacje

Kolejnym krokiem w procesie windykacji jest próba nawiązania bezpośredniego kontaktu z dłużnikiem, poprzez rozmowę telefoniczna, prowadzenie korespondencji mailowej lub SMS-owej. Na tym etapie firma windykacyjna podejmuje negocjacje z dłużnikiem, ocenia prognozy dotyczące polubownej spłaty długu, określa terminy spłaty, często zawiera z dłużnikiem stosowną ugodę.

Na dłużników może działać przekonująco wielkość firmy windykacyjnej, fakt, że
o zadłużeniu wie ktoś więcej niż tylko wierzyciel. Pojawienie się podmiotu trzeciego
w relacji dłużnik- wierzyciel często jest impulsem do oddania należności, ponieważ sprawa nabiera wtedy “poważniejszych” rysów.

Korzyści z ugody

Dzięki firmie windykacyjnej wierzycielowi może uniknąć często nieprzyjemnych sytuacji bezpośredniego kontaktu z zadłużonym klientem.

W przeciwieństwie do komornika, który fizycznie oddziałuje na zadłużonego klienta, firma windykacyjna stara się “słownie”, na zasadzie negocjacji nakłonić go do oddania długu. Podpisanie ugody przez dłużnika prowadzi do kompromisu, w którym często udaje się uwzględnić interesy obu stron. Dług może np. zostać rozłożony na raty. Firmy windykacyjne zatrudniają prawników, którzy negocjują w imieniu wierzycieli
z zadłużonymi klientami. Wykorzystują do tego legalne narzędzia prawne, a w stosunkach z dłużnikiem przestrzegają kodeksu etycznego.

Jeśli pieniądze zostały przekazane dłużnikowi bez umowy, np. osobiście i nie mamy żadnego potwierdzenia – uzyskajmy je w inny sposób.

Potwierdź, że dług istnieje

Po pierwsze, warto spróbować uzyskać jakiekolwiek potwierdzenie zaciągnięcia długu: mailowo, smsem, na massangerze – wystarczy jedno zdanie, gdzie dłużnik przyzna się do tego, że ma u nas dług. Może to być niewinne pytanie „Kiedy zwrócisz mi pożyczone ode mnie 200 zł?” lub: Kupiłeś sobie coś za te 500 zł., które ci pożyczyłem?”.

Można spróbować uzyskać pisemne potwierdzenie istnienia długu, tzw. uznanie długu, w którym dłużnik podpisuje, że uznaje dług i zamierza go spłacić w określonym terminie.

Mądry przelew

W sytuacji gdy pożyczyliśmy pieniądze poprzez przelew bankowy, bardzo istotnym jest jak opiszemy zrealizowany przelew. Nie piszmy „przelew środków” czy „dla super kumpla”. Napiszmy wprost: „Pożyczka”. Takie potwierdzenie sprawi, że będziemy mieli większe szanse na odzyskanie długu.

Co jest w życiu pewne?  …i podatki

Natomiast gdy nie dysponujemy absolutnie żadnym dowodem na piśmie, warto pamiętać, że pożyczka (bez umowy pisemnej też) podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, którego zapłata obciąża pożyczkobiorcę. Można więc sprawdzić, czy dłużnik nie uregulował stosownej opłaty tytułem podatku. Ewentualnie doprowadzić do wszczęcia postępowania podatkowego przeciwko dłużnikowi. W ramach takiego postępowania nie istnieją ograniczenia dowodowe przewidziane w kodeksie cywilnym
i możliwe jest przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron. Postępowanie dowodowe w ramach postępowania podatkowego może nam posłużyć w postępowaniu cywilnym.

Jedno z najważniejszych pytań przed podjęciem decyzji o zleceniu windykacji należności to- ile kosztuje windykacja, czy się opłaca?

Prowizja

Większość ofert na rynku profesjonalnych firm windykacyjnych opiera swoje wynagrodzenia na zasadzie pobrania określonej prowizji od odzyskanej kwoty należności. Oznacza to, że jeżeli firma nie odzyska naszego długu koszty wszystkich działań pozostaną po jej stronie. Gwarantując zerowe koszty związane z rozpoczęciem współpracy i  uruchomieniem działań windykacyjnych na pewno stanowią o uczciwości firmy windykacyjnej, o jej profesjonalizmie, dodatkowo dając gwarancję, że firma windykacyjna pracując na powierzoną sprawą będzie działała szybko, a co najważniejsze efektywnie. Bez odzyskania długu firma windykacyjna również nie otrzyma wynagrodzenia

Koszty sądowe, zaliczki komornicze

Należy jednak mieć na uwadze, że pojęcie kosztów windykacji nie zawsze jest tożsame z samym wynagrodzeniem firmy windykacyjnej. W toku prowadzenia windykacji mogą wystąpić koszty  związane np: z wpisem sądowym- kosztami od pozwu, postępowaniem zabezpieczającym czy też przeprowadzeniem egzekucji komorniczej.

Firma windykacyjna w celu odzyskania długu może skierować sprawę do komornika. Komornik działa na podstawie dokumentów złożonych przez wierzyciela. Podstawą takiego wniosku jest tytuł wykonawczy (nakaz zapłaty lub wyrok), który firma windykacyjna może uzyskać w imieniu wierzyciela, kierując uprzednio sprawę o zapłatę do sądu. Wtedy też rozpoczyna się egzekucja komornicza. Komornik sądowy ściąga dług podejmując takie czynności jak: zajęcia rachunków bankowych dłużnika, jego wynagrodzenia za pracę, należnych mu wierzytelności, czynności terenowe majaczę na celu zajecie ruchomości dłużnika (pojazdów mechanicznych, sprzętu i innych), licytacje ruchomości oraz nieruchomości należących do dłużnika.

Natomiast firma windykacyjna nadzoruje jego działania, ponagla je, poszukuje majątku dłużnika, składa stosowne wnioski które w dużej mierze przyczyniają się do skutecznej egzekucji należności.