POMOC W KRYZYSIE (COVID-19)

Poja­wie­nie się na świe­cie pan­de­mii koronawirusa wywo­łu­ją­ce­go cho­ro­bę  o nazwie COVID-19, dopro­wa­dzi­ło na całym świecie, jak również w Pol­sce do powsta­nia kry­zy­su gospo­dar­cze­go. O ile część dużych firm posiada odpowiednie zasoby umożliwiające przetrwanie kryzysu, o tyle dla średnich i małych przedsiębiorstw utrzymanie bytu to nie lada wyzwanie. Brak możliwości sprzedaży towarów lub świadczenia usług przez okres dwóch, trzech miesięcy może oznaczać koniec działalności dla wielu firm. Jak tego uniknąć?

Pol­skie wła­dze chcąc prze­ciw­dzia­łać skut­kom epi­de­mii stwo­rzy­ły pakiet osło­no­wy (tarcze antykryzysowe) dla firm celem wspar­cia przed­się­bior­ców w okre­sie kryzysu gospo­dar­cze­go (min. ulgi podatkowe, ulgi ZUS, dopłaty do wynagrodzeń pracowników, dofinansowania, subwencje). Może jednak okazać się, że ten pakiet osłonowy jest niewystarczający i konieczne jest podjęcie innych działań, które mają na celu ratowanie swojego biznesu.

Obowiązujące regulacje prawne przewidują również szereg innych rozwiązań, które mogą pomóc wyprowadzić firmę z kryzysu. Jedną z lepszych możliwości ratowania firmy w czasie kryzysu gospodarczego jest szeroko pojęte postępowanie restrukturyzacyjne, które daje możliwość wyjścia z trudności finansowych poprzez przeprowadzenie szeregu działań naprawczych.

Dokonamy indywidulanej analizy prawnej i ekonomicznej Twojej firmy z  uwzględnieniem jest specyfiki, pomożemy dobrać odpowiedni pakiet antykryzysowy i postawić Twoje przedsiębiorstwo na nogi.